Fotboll i grundskolan

Fotbollsverksamhet i skolan finns i många kommuner där eleverna får möjlighet att under skoldagen utöva sin favoritidrott.

Det finns två spår för fotboll i grundskolan, ”fotboll för alla” som omfattar hela grundskolan och certifieringen som berör årskurs 7-9.

Fotboll för alla” är tänkt som inspiration och vägledning för att komma igång med fotboll i skolan. Här ges förslag på hur man med enkla medel kan använda till exempel raster och eftermiddagsaktiviteter för att sätta barnen i rörelse. Skolan kan göra det på egen hand men det kan också ske i samverkan med fotbollsföreningen.

Spontanidrotten, att spela med och mot varandra i enkla former är värdefullt och det handlar om att säkerställa förutsättningarna för det.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder nedanstående förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll. Fördjupad information om certifieringskraven finns i handboken.

  • Studieplan - Skolan ska presentera en studieplan med teori och praktik för distriktsförbundet (SDF). "Certifierad grundskola - Fotboll" är SvFF:s rekommendation men skolan kan också presentera en egen studieplan som ska vara en utveckling av SvFF:s studieplan. Denna studiplan ska godkännas av SDF. En utvärdering av genomförd studieplan ska fyllas i årligen enligt mall från SvFF.
  • Lektioner/Träning (teori/praktik) - Profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektioner á 60 min/vecka under hela läsåret.
  • Lärare/Instruktör - Den ansvariga läraren/instruktören planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning B-ungdom. Instruktören ska på anmodan av SvFF:s/SDF:s delta på årlig fortbildning.

Studieplanen kan skaffas på Fotbollsportalen.